Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

در طول سالهای فعالیت خود موسسه موفق به  بومی کردن برخی  نوآوریهای آموزشی  و به کار بدن صحیح انها شده است:

 • بکار بردن روش Interactive  و task-based   جهت آموزش الفبا با آموزش دبیران این پایه
 • استفاده از روشهای نوین سنجش و ارزشیابی نظیر عملکرد محور performance –oriented  و تکوینی formative
 • کاهش امتحانات چهار جوابی و استفاده بیشتر از امتحانات تشریحی
 • برگزاری پیک نیک های ویژه گروه خردسالان  به زبان انگلیسی
 • برگزاری کلاسها با تعداد محدود (زیر 15 نفر)
 • سیستم آموزشی انطباقی و انعطاف پذیر flexible and adoptive با توجه به سن, سطح دانش قبلی فراگیران و عوامل دیگر  به گونه ای که فراگیران بتوانند از  حداکثر استفاده از ترم آموزشی خود بهره مند شوند
 • استفاده ازکتب آموزشی Headway  که از جمله دریافت کنندگان 7 ستاره ( بالاترین درجه) کیفیت, محتوای و روش آموزشی در جهان است.
 • برگزاری یک یا دو جلسه جبرانی مجانی برای کسانی که دیر ثبت نام میکنند.
 • قیمت مناسب ترمها تحت نظارت آموزش و پرورش
 • برگزاری دوره های منظم روش تدریس و مکالمه جهت ارتقائ دبیران موسسه
 • حضور مشاور و روانشناس  موسسه با درخواست والدین جهت ارائه مشاوره
 • آموزش دوره های امادگی اتحانات بین المللی نظیر IELTS  وTOEFL  به روش کارگاه آموزشی Workshop   تعاملی Interactive در گروههای محدود
 • برگزاری جلسات با والدین و مشاورین مرکز