Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

سیستم نظارت و کنترل کیفیت آموزشی

به منظور حفظ کیفیت اموزشی و اطمینان از نحوه انجام کار نظارت توسط سه نهاد انجام میگیرد:

  1. اداره کل آموزش و پروش :  با انجام بازدید های منظم  و نظارت نامحسوس
  2. اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار:  با انجام بازدید, ارتبات با مدیریت و معاونت موسسه و ارتباط با والدین زبان آموزان و نظارت نامحسوس
  3. خود موسسسه: نظارت درون موسسه از طرق زیر انجام میگیرد
  • انجام مشاهده observation  توسط مدیر و معاون آموزشی
  • انجام مشاهده observation  توسط سرگروهای اموزشی هر مقطع
  • انجام مشاهده observation   دبیران موسسه از کلاسهای همدگیر به صورت سازمان یافته و اجباری
  • نظر خواهی از دانش آموزان و والدین آنها