Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

دوره های ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

 

دوره های ترمیک بزرگسالان

 

در این دوره ها جدیدترین  ویرایش کتب آموزشی Headway    American که بر اساس تئورهای جدید آموزشی توسط مولفین Liz Soars  و John Soarsبه روز شده است تدریس میگردد. همچنین برای تقویت مهارت خواندن  , گرامر و صحبت کردن کارگاه های آموزشی میانگین و موازی  برگزار میشود که در آنها از  کتب داستان سطح بندی شده و سری Active   و Oxford English Grammar  استفاده میشود.
ترمها و کتب تدریس شده در چارت آموزشی زیر نشان داده شده است.

 

دوره های ترمیک بزرگسالان