Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

 

دوره های Pre-IELTS

دوره های پیش ایلتس این موسسه به صورت عمومی, گروههای محدود و حتی تک نفره برگزار میگردد.  این دوره ها به صورت Flexible  برنامه ریزی میشوند و با توجه به سطح داوطلب یا داوطلبان , فرصت زمانی انها و ساعات آزادشان طراحی میشوند.در این دوره ها مهارتهای Reading-Speakingو  listening  به طور برنامه ریزی شده تقویت میگردد.  چون این امتحان بر اساس British English  طراحی میشود در این کلاسها دانشجویان با لهجه  British آشنا میشوند.جهت مهارت writing  نیز کلاسهاس  Guided WRITING  در حد پارگراف بسته به توان زبان آموزان کار میشود.

 

چارت کلی این دوره ها به شرح زیر است: