Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

National English Language Exams For PhD Students

MCHE - TOLIMO - EPT

دوره های آمادگی امتحانات دکتری داخل کشور

 

امتحانات زبانی که در مقطع فوق لیسانس و دکتری در ایران برگزار میگردد عمدتا امتحانات MSRT/MCHE-TOLIMO  وEPT میباشند.  که برخی مانند MSRT/MCHE در سطح جهانی نیز برگزار میگردند ولی فرم برگزاری ان با نوغ داخل ایران گاها متفاوت است.  البته امتحانات بین المللی نظیر TOEFL  و IELTS  حتی برای داخل کشور بسیار معتبر تر از امتحانات داخلی میباشد.  این امتحانات داخلی همه به گونه ای برگرفته شده از امتحان تافل قدیمیتر یا همان تافل PBT می باشد. تنها تفاوت انها در نوع انتخاب مهارتها, تعداد سئوال و سیستم نمره گذاری میباشد.  
موسسه رویان با توجه به نوع امتحان MSRT/MCHE-TOLIMO)  وEPT) و سطح داوطلبان همان مراحل امتحانات بینالمللی را برای دانشجویان توصیه میکند.

 

مراحل ابتدایی

1. برگزاری جلسه مصاحبه و هدایت افراد به سمت امتحان یا امتحاناتی که مناسب اهداف انها است. برای مثال دانشجویان دانشگاه آزاد میتوانند به راحتی در امتحان EPT شرکت کنند.
2. ارزشیابی از سطح زبان داوطلب به صورت کتبی
3. هدایت دانشجو به سمت مسیر مناسب با توجه به نوع امتحانی که قصد شرکت در ان را دارد.
پس از ارزشیابی در صورتی که فرد در حد توان لازم برای شرکت در این دوره ها نباشد به صورت زیر راهنمایی میشود:

الف: توصیه به حضور در کلاسهای ترمی آموزشگاهی ( در صورتی که  خیلی ضعیف باشند)
ب. توصیه به تقویت دانش لغت , گرامر و خواندن از طریق ارائه یک برنامه منسجم و معرفی منابع لازم برای داوطلبین شرکت در آزمونهای دکتری داخل کشور( EPT-MSRT- TOLIMO).

4. در صورتی که داوطلبین در یک مهارت خاص مشکل داشته باشند با رائه برنامه آموزشی مناسب و برگزاری کلاسهای ویژه  تک مهارتی  به دانشجو در جهت پیشرفت وی در آن مهارت خاص کمک میشود.

 

کلاسهای خاص دورههای MSRT/MCHE-TOLIMO  وEPT

دانشجویانی که در سطح مناسبی هستند با توجه به امتحان مورد نظرشان مهارتهای مختلف با انها کار میشود. دوره های MSRT/MCHE-TOLIMO  وEPT این موسسه به صورت عمومی, گروههای محدود و حتی تک نفره برگزار میگردد.  این دوره ها به صورت Flexible  برنامه ریزی میشوند و با توجه به سطح داوطلب یا داوطلبان , فرصت زمانی انها و ساعات آزادشان طراحی میشوند.در این دوره ها گرامر انگلیسی در دو سطح متوسط و پیشرفته آموزش داده میشود.  مهارت خواندن . دانش لغت نیز در دو سطح آمادگی و پیشرفته آموزش داده میشود. برای داوطلبان MSRT  و TOLIMO  مهارت Listening آموزش داده میشود.  چون این امتحان بر اساس American  English  طراحی میشود در این کلاسها دانشجویان با لهجه  Americanآشنا میشوند.جهت مهارت  برای داوطلبان امتحان TOLIMO مهارت writing  نیز به صورت  مقدماتی و پیشرفته تذریس میشود.
چارت کلی این دوره ها به شرح زیر است گر چه برنامه ها معمولا  با سطح داوطلبان هماهنگ میشود:

MSRT

TOLIMO

EPT