Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

دوره های عملی Workshops

دوره های عملی آموزشگاه به صورت روش تعاملی یا  INTERACTIVE  برگزار میشوند.  در این Workshop  ها 1/3 ساعات دوره  مطالب تئوریک و نظری تدریس  شده و 2/3 دوره به صورت عملی و ارائه توسط دانشجویان انجام میگرد. ترتیب بخش عملی و تئوری به این صورت است که ابتدا یک مبحث مربوط به مهارت مورد نظر از طریق تعامل  interactionو بارش ذهن brainstorming   فراگیران و سپس به صورت سخنرانی توسط استاد  به صورت تئوریک به آن پرداخته میشود و سپس فراگیران طبق انچه که خود در قالب تعامل و گفتمان درک کرده اند را به اجرا میگذراندو پس از ارائه عملی هر مبحث و تمرین کافی روی مهارت مورد نظر , مهارتها و مباحث دیگر به همین صورت ادامه میابند. دوره های عملی شامل ,دوره روش تدریس TTC, کارگاه ترجمه ,کارگاه Writing  و کارگاه کار با انواع دیکشنری  میباشد.
چارت دوره های عملی به شرح زیر است:

 

TTCدوره روش تدریس

 

 

کارگاه ترجمه

کارگاه ترجمه

 

 

دوره Writing

 

دوره Writing

 

دوره  کار با دیکشنری

این دوره آموزشی برای هر رده سنی بویژه دانشجویان بسیار مناسب است. برنامه این دوره آموزشی Flexible است و با توجه به سطح دانش آموزان و دانش قبلی آنها طراحی میشود.  در این دوره قابلیت های اطلاعاتی انواع دیکشنری به دانش آموزان معرفی میشود. همچنین نحوه کار با هر دیکشنری,اشنایی با راهنمای تلفظ و استفاده عملی از آن,  معانی متعدد واژه ها, اصلاحات و عبارات,یافتن معنی مناسب لغت, واژه یابی و استفاده از انواع دیکشنری های تخصصی آموزش داده میشود. در طول این دوره دانش آموزان با تکالیف متعددی که به انها داده میشود کاملا به کار با دیکشنری های مختلف مسلط میشوند. چارت دور به شرح زیر است.

دوره  کار با دیکشنری