Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

Rooyan Language Institute (RLI) موسسه زبانهای خارجی رویان

درخواست همکاری با موسسه

متقاضیان همکاری با موسسه میبایست مراحل زیر را طی کنند:
 

مراحل درخواست تدریس

 1. تکمیل فرم درخواست تدریس و تحویل ان به موسسه
 2. کسب حد نصاب نمره در آزمون شفاهی یا مصاحبه
 3. کسب حد نصاب نمره در آزمون کتبی
 4. شرکت در دوره روش تدریس TTC
 5. کسب حد نصاب نمره در ازمون عملی و ارائه نمونه تدریس DEMO

 

مراحل درخواست  همکاری با بخش اداری

 1. تکمیل فرم درخواست تدریس و تحویل ان به موسسه
 2. مهارت کار با کامپیوتر بویژه, word,  excel
 3. فبول شدن در امتحان مصاحبه
 4. پر کردن فرم تعهد نامه
 5. دادن چک یا سفته ضمانت شغلی
 6. انجام یک دوره کوتاه کارآموزی
 7. گذراندن امتحان عملی کار اداری